INLEIDING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Meeuwisse Nederland B.V. Onze contactgegevens:

Naam organisatie: Meeuwisse Nederland B.V.
Straatnaam + nr.: Waterpas 124
Postcode + plaats: 2495 AT Den Haag
Telefoonnummer: + 31 (70) 3838704
E-mailadres: mbp@meeuwisse.nl

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden. U kunt hierbij denken aan:

 • Aanvragen / Levering van onze diensten: bij aanvragen voor het leveren van diensten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt, bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Berichten via de e-mail: bij aanvragen, verzoeken en/of opmerkingen via ons emailadres slaan we de door u verstrekte persoonsgegevens op, teneinde te kunnen reageren op uw bericht.

Als u meer wilt weten over welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen via mbp@meeuwisse.nl. Meeuwisse Nederland B.V. behandelt uw verzoek binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.

GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING / DOELEINDEN

Meeuwisse Nederland B.V. beroept zich bij de verwerking van persoonsgegevens op tenminste één van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Meeuwisse Nederland B.V. of van een derde.
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die met u gesloten is, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Meeuwisse Nederland B.V. rust.

Indien de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer de gegevens niet worden verstrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben, e.e.a. afhankelijk van de betreffende context. Bij negatieve gevolgen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet kunnen leveren van onze diensten, het niet kunnen voldoen aan (betalings)verplichtingen, maar ook eventuele aanmaningen, boetes en/of andere sancties.

MET WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

Uw persoonsgegevens worden niet met anderen / derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is. Het delen van uw persoonsgegevens vindt dan plaats op basis van een wettelijke grondslag of een verwerkers- / samenwerkingsovereenkomst. Meeuwisse Nederland B.V. draagt er zorg voor dat niet meer persoonsgegevens ter verwerking worden aangeboden dan benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Meeuwisse Nederland B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, met inachtneming van de eisen uit geldende wetgeving en richtlijnen voor archiveringstermijnen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN / BEVEILIGEN

Meeuwisse Nederland B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, zowel digitaal als fysiek, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Betrokkenen (degenen waarvan Meeuwisse Nederland B.V. persoonsgegevens verwerkt) hebben de volgende rechten:

Recht van inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Op verzoek, verstrekt Meeuwisse Nederland B.V. een kopie / kopieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Meeuwisse Nederland B.V. hiervoor administratiekosten rekenen, e.e.a. afhankelijk van de aard van het verzoek en de tijdsduur en inspanning om het verzoek in te willigen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht op wissing van uw persoonsgegevens indien aan één of meerdere onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • U trekt de toestemming voor verwerking in (indien toestemming gegeven is), en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. (U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (indien de verwerking op uw toestemming berust) zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.)
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen zwaarwegende / dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan de voor Meeuwisse Nederland B.V. geldende wetgeving

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U twijfelt aan de juistheid van uw persoonsgegevens
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
 • Meeuwisse Nederland B.V. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor andere doeleinden 
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Meeuwisse Nederland B.V. zwaarder wegen dan die van 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die aan Meeuwisse Nederland B.V. zijn verstrekt, in een gangbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan anderen over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Meeuwisse Nederland B.V., indien:

 • De verwerking berust op toestemming
 • De verwerking via geautomatiseerde processen plaatsvindt

U heeft tevens het recht op rechtstreekse overdracht van uw gegevens (van Meeuwisse Nederland B.V. naar de door u gekozen organisatie, instelling of anderzijds), indien dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Meeuwisse Nederland B.V. staakt dan de verwerking, tenzij onze gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, zoals profilering*, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien dit besluit:

 • Noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Meeuwisse Nederland B.V. en/of een betrokken verwerkingsverantwoordelijke;
 • Bij wet is toegestaan en voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden
 • Berust op de uitdrukkelijke toestemming van u

"„profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Meer informatie betreffende dit proces vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

INWILLIGEN VAN UW VERZOEK

Meeuwisse Nederland B.V. verstrekt binnen één maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn uitgesteld worden met een maximum van een extra twee maanden. U wordt hiervan dan schriftelijk in kennis gesteld binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Om tijdig en adequaat op uw verzoeken in te kunnen gaan, verzoeken wij u deze schriftelijk in te dienen via mbp@meeuwisse.nl.